Πρόγραμμα Κατάρτισης Πράσινης Επιχειρηματικότητάς

Ενώ τα προηγούμενα αποτελέσματα παρέχουν αυτόνομους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τα άτομα είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό, αυτό το τρίτο αποτέλεσμα απευθύνεται άμεσα στην κύρια ομάδα-στόχο των δικαιούχων και προσφέρει μια ευέλικτη και ελκυστική είσοδο στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η Κατάρτιση SOMRA (IO3) θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές ικανότητες, καθώς και την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές ικανότητες των μεταναστών, πρoσφύγων και αιτούντων άσυλο με χαμηλά προσόντα.

Η κατάρτιση θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο τα τρέχοντα και τοπικά/περιφερειακά περιβαλλοντικά ζητήματα μπορούν να εντοπιστούν και να επιλυθούν με καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, καθώς και στις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή πράσινη επιχειρηματικότητα στις ΜΚΟ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης, για παράδειγμα, την πολυμήχανη διαβίωση, επειδή αυτή η πτυχή είναι σημαντική σε σχέση με τη βιώσιμη διαβίωση και την οικονομικά αποδοτική διαβίωση, που αφορά τα άτομα με χαμηλό εισόδημα.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι η κατάρτιση θα προωθήσει τις σχετικές ικανότητες της ομάδας-στόχου, οι οποίες θα ενισχύσουν επίσης το δυναμικό απασχολησιμότητάς τους, καθώς θα αποκτήσουν τοπικές εμπειρίες που μπορούν να μεταφερθούν και να επικυρωθούν με ευρύ τρόπο.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την αυτοαποτελεσματικότητα και τη θετική ανατροφοδότηση από την τοπική κοινωνία, γεγονός που τους επιτρέπει να αυξήσουν και την αυτοπεποίθησή τους.

Η κατάρτιση SOMRA έχει σχεδιαστεί ως εκπαίδευση μεικτής μάθησης, που σημαίνει ότι συνδυάζει μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακές δραστηριότητες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.

Αυτό το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει

  • Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο παροχής της κατάρτισης και την καθοδήγηση των φάσεων αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (π.χ. εκπαιδευτές ενηλίκων, εργαζόμενοι υποστήριξης μεταναστών).
  • Πρόγραμμα σπουδών ενός μαθήματος μεικτής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ECVET, σχεδίων μαθήματος για μέρη πρόσωπο με πρόσωπο και οδηγιών και περιγραφών δραστηριοτήτων για αυτοκατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση.
  • Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει
    • 2 κύριες ενότητες, οι οποίες θα έχουν διάφορες υποενότητες: Πράσινος τρόπος ζωής και περιβαλλοντικές προκλήσεις & ίδρυση, διατήρηση και συμμετοχή σε ΜΚΟ και δραστηριότητες λαϊκής βάσης. 
    • 1 πρόσθετη ενότητα που επικεντρώνεται στον ψηφιακό γραμματισμό και σε δραστηριότητες μάθησης για μάθηση. Απευθύνεται ειδικά σε συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες που δεν διαθέτουν αυτές τις ικανότητες κατά την έναρξη της κατάρτισης SOMRA.
    • Min. 20 subunits which are designed as tiny learning bits of approximately 1,5 hours each. These will contain online and offline learning content, because it is important to allow flexible self-directed learning phases as well as F2F-workshops that support social exchange and local networking with the peer group.Τουλάχιστον 20 υπομονάδες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ως μικροσκοπικά μαθησιακά κομμάτια διάρκειας περίπου 1,5 ώρας το καθένα. Αυτές θα περιέχουν διαδικτυακό και μη διαδικτυακό μαθησιακό περιεχόμενο, επειδή είναι σημαντικό να επιτρέπονται ευέλικτες φάσεις αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, καθώς και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο που υποστηρίζουν την κοινωνική ανταλλαγή και την τοπική δικτύωση με την ομάδα ομοτίμων.

IO3 SOMRA Green Entrepreneurship Training

Size συγγραφέας επιλογες 0 αρχεία, 5 folders